See PRO edition

Open Air Konstfestival asbl

 KF Logo 2017

5, op der Gare
L-9776 Wëlwerwolz

Tel: (+352) 92 06 63
Tel/Fax Büro SIK: (+352) 26 91 01 44

E-mail: info@konstfestival.lu

Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat
LU85 0019 1155 3587 5000 - BCEELULL

BGL BNP Paribas
LU58 0030 0273 4626 0000 - BGLLLULLL

 

Kontakter

Antoinette Lutgen-Lentz Presidentin - Expos
Daniel Boumans Sekretär - Relations publiques, Live-concours, Konstmaart
Laurent Hamen
Kaissier
Tim Boumans Streetart
Conny Diederich
Art Academy
Françoise Folmer
Sponsoring
Roland Allard
Catering
Corry De Rond Coordinateur technique

Agenda 2019

Vernissage
Freidig, 14. Juni

Expos
Sonndig, 16. Juni

Open Air Konstfestival
Sonndig, 23. Juni

Oofschloss
Samsdig, 29. Juni

 
      Gemeng Kiischpelt 

Lellgen ? 

 Wéi kommen ech op Lellgen?

Gidd méi gewuer iwwer dat klengt, iwwer d'Grenze vun eisem Land eraus bekannten Ardennerduerf.