See PRO edition

Expos 2022

Daniel Ackermann

Valentino Camarda

Fabienne Goerens

Marina Herber

Annette Lambert

Raymond Petit

Andrée Schwabe

Isabelle Wiessler

Dan Altmann

Raymond Clement

Anne-Marie Grimler

Assy Jans

Jessie Lang

Margot Reding-Schroeder

Alessio Sciamanna

Emanuela Wille

Dany Blasen

Carmen Dieschbourg

Margot Guion

Jilly Kevo

Siham Menhem

Ingo Schandeler

Günseli Toker

Pauline Burg

Maryse Glodt

Carroll Heather

Serge Koch

Camille Nanquette

Claude Schiltz

Zahrée Veerman

Expos 2019

Jessica Theis

Isabelle Pirson

Deborah Georg

Martine Marcelet

Annette Lambert

Assy Jans

Margot-Reding Schroeder

Alice Niedercorn

Corinne Goetz

Paul Morag

Théa Peschon

Marina Herber

Raymond Petit

Serge Koch

Emil Antony

Rose Antony

Zahrée Veerman

Pauline Burg

Lëlljer Gaart

Andree Schwabe

Yves Geraud

Viviane Briscolini

Ingo Schandeler

Benu

Expos 2018

Alexandre Forceille

Isabelle Pirson

Marina Herber

Anne-Marie Grimler

Astrid Breuer

Margot-Reding Schroeder

Bernardette Snyers

Anita Faber

Pascale Seyler

Armand Weber

Raymond Petit

Serge Koch

Tristan Leonid Zoltan Thiltges

Eva Paulin

Bernard Huberty

Betzder Atelieren

Aïcha Smail

Nathalie Lesure

Josiane Ginter

Benu

Expos 2017

Associatioun Alzheimer

Claire-Lise Backes

Justine & Cow

Brigitte Feierstein

Raymond Petit

Viviane Briscolini

Fabrice Magnée

Marianne Kohll-Wester

Rasha Sawas

Claude Delamarre

Margot-Reding Schroeder

Claudine Maillet

Expos 2016

Josée Kaiser

Colette Gerges

Raymond Petit

Emanuela Wille (OsSom)

Carolyn Libar

Guy Deltour

Eugène Reiter

Isabelle Pirson

Claude Windeshausen

Lelljer Gaart

Nicole Huberty

Joel Meiers

Martine Philippi

Sylvie Weissen

Simone Weydert

Christophe Poissonnier

Margot-Reding Schroeder

Ewald Kaiser

Expos 2015

Camille Nanquette

Konscht am Gronn

Tessa Theisen

Simone Mathias-Weydert

Nina Andersson

Chantal Blasen

Raymond Petit

Vic Mathias

Mariette Schaeffer

Maryse Lux-Glodt

Rol Steimes

Isabelle Wiessler

Madeleine Putz

Josette Maurer

Marie-Paule Ludovicy-Urbing

Claudine Maillet

Margot-Reding Schroeder

Steve Reiffers

Romy Zangerle

Expos 2014

Joël Meiers

Nico Mujzer

Josette Maurer

Tessa Turmes

Gaby Alesch

Raymond Petit

Liliane Picard

John Gerard

Pierre Kremer

Margot-Reding Schroeder

Monique Becker

Nathalie Leger

Christiane Schneider

Isabelle Pirson

Théa Peschon

Chantal Blasen

Brigitte Koerperich

Expos 2013

Brigitte Feierstein

Ingo Schandeler

Margot Reding-Schroeder

Chantal Hoffmann

Nicole Rapp

Ania Polfer

Pauline Burg

Kingsley Ogwara

Andrée Schwabe – Rochu

Lucien Pletschette (†)

Josette Maurer

Nico Hienckes

Toker Günsel

Christophe Poissonnier

Jhang Meis

Assy Jans

Tessa Theisen

Rol Backendorf

Yvette Rischette

Lis Prussen

Rol Steimes

Astrid Koemptgen

René Kayl

Chantal Weyer

Margot Guion

Agenda 2023

Vernissage
Freideg, 16. Juni

Expos
Sonndig, 18. Juni

Open Air Konstfestival
Freideg, 23. Juni

Oofschloss & Expos
Sonndig, 25. Juni

Partner

 
     
      Gemeng Kiischpelt 

 

Lellgen ? 

 Wéi kommen ech op Lellgen?

Gidd méi gewuer iwwer dat klengt, iwwer d'Grenze vun eisem Land eraus bekannten Ardennerduerf.